สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
เข้าสู่ระบบ
แนะนำงานการเงิน
บุคลากรงานการเงิน
ระเบียบข้อบังคับ
พระราชกฤษฎิกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่ 8)
พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2555
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุง (ฉบับที่ 3)
แนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือ สำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข
อัตราค่าเล่าเรียนบบุตร (ใหม่)
แนวทางปฏิบ้ติด้านการเงิน
ยังไม่มีข้อมูล
รายละเอียดโอนจ่ายตรง(ร้าน
เดือน มีนาคม 57
เดือน เมษายน 57
เดือน พฤษภาคม 57
เดือน มิถุนายน 57
เดือน กรกฎาคม 57
เดือน สิงหาคม 57
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 6 คน  
  วันนี้ 28 คน  
  เดือนนี้ 1085 คน  
  ปีนี้ 4880 คน  
  ทั้งหมด 243857 คน  
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อข่าว หมวดหมู่
1 รายละเอียดการโอนเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ (22-02-2561) ข่าวสารงานการเงิน
2 รายละเอียดพนักงานราชการ กพ.61 (15-02-2561) ข่าวสารงานการเงิน
3 รายละเอียดการโอนเงินค่าตอบแทนฉบับที่ 11 เดือน พ.ย 60 (05-02-2561) ข่าวสารงานการเงิน
4 รายละเอียดการโอนเงิน ประจำเดือน มกราคม 2561 (25-01-2561) ข่าวสารงานการเงิน
5 รายละเอียดพนักงานราชการ มค.61 (19-01-2561) ข่าวสารงานการเงิน
6 รายละเอียดการโอนเงินค่าตอบแทนฉบับที่ 11 เดือน ตุลาคม 2560 (27-12-2560) ข่าวสารงานการเงิน
7 รายละเอียดการโอนเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2560 (25-12-2560) ข่าวสารงานการเงิน
8 รายละเอียดพนักงานราชการ ธค.60 (20-12-2560) ข่าวสารงานการเงิน
9 รายละเอียดการโอนเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (24-11-2560) ข่าวสารงานการเงิน
10 รายละเอียดพนักงานราชการ พย.60 (16-11-2560) ข่าวสารงานการเงิน
11 รายละเอียด เงินสมทบ ปกส.สำหรับพนักงานราชการ ตค.60 (30-10-2560) ข่าวสารงานการเงิน
12 รายละเอียดที่ต้องจัดส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สำหรับ สสอ. (27-10-2560) ข่าวสารงานการเงิน
13 แบบฟอร์มแผนประมาณการรับ-จ่ายเงินบำรุง สำหรับ รพ.สต.ปี 2561 (24-10-2560) ข่าวสารงานการเงิน
14 รายละเอียดการโอนเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (24-10-2560) ข่าวสารงานการเงิน
15 รายละเอียดพนักงานราชการ ตค.60 (20-10-2560) ข่าวสารงานการเงิน
16 รายละเอียดจ่ายตรง กย.60 (26-09-2560) ข่าวสารงานการเงิน
17 รายละเอียดการโอนเงิน ประจำเดือน กันยายน 2560 (25-09-2560) ข่าวสารงานการเงิน
18 รายละเอียดพนักงานราชการ กย.60 (19-09-2560) ข่าวสารงานการเงิน
19 รายละเอียดจ่ายตรง สค.60 (01-09-2560) ข่าวสารงานการเงิน
20 รายละเอียดการโอนเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2560 (25-08-2560) ข่าวสารงานการเงิน
21 รายละเอียดค่าตอบแทนพนักงานราชการ สค.60 (18-08-2560) ข่าวสารงานการเงิน
22 รายละเอียดการโอนเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 (24-07-2560) ข่าวสารงานการเงิน
23 รายละเอียดพนักงาราชการ กค.60 (19-07-2560) ข่าวสารงานการเงิน
24 รายละเอียดการโอนเงินค่าตอบแทนฉบับที่ 11 (งวดที่ 2 ) (17-07-2560) ข่าวสารงานการเงิน
25 การปรับปรุงการคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน สำหรับปีภาษี2560 (29-06-2560) ข่าวสารงานการเงิน
26 รายละเอียดการโอนเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2560 (26-06-2560) ข่าวสารงานการเงิน
27 รายละเอียดจ่ายตรง มิย.60 (25-06-2560) ข่าวสารงานการเงิน
28 รายละเอียดพนักงานราชการ มิย.60 (20-06-2560) ข่าวสารงานการเงิน
29 รายละเอียดจ่ายตรง เดือน พฤษภาคม 2560 (06-06-2560) ข่าวสารงานการเงิน
30 คำสั่งและกำหนดการออกตรวจคุณภาพบัญชีระดับเขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2560 (06-06-2560) ข่าวสารงานการเงิน
31 รายละเอียดการโอนเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 (25-05-2560) ข่าวสารงานการเงิน
32 รายละเอียดพนักงานราชการ พฤษภาคม 2560 (17-05-2560) ข่าวสารงานการเงิน
33 รายละเอียดจ่ายตรง เมษายน 2560 (28-04-2560) ข่าวสารงานการเงิน
34 เอกสารประชุมควบคุมภายใน วันที่ 24-25 เมษายน 2560 (27-04-2560) ข่าวสารงานการเงิน
35 รายละเอียดการโอนเงินประจำเดือน เมษายน 2560 (22-04-2560) ข่าวสารงานการเงิน
36 รายละเอียดพนักงานราชการ เมษายน 2560 (19-04-2560) ข่าวสารงานการเงิน
37 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบควบคุมภายในฯ (18-04-2560) ข่าวสารงานการเงิน
38 รายละเอียดเบิกจ่ายตรง มีค.60 (30-03-2560) ข่าวสารงานการเงิน
39 รายละเอียดการโอนเงิน เดือน มีนาคม 2560 (27-03-2560) ข่าวสารงานการเงิน
40 รายละเอียดการโอนเงินค่าตอบแทนฉบับที่ 11 (โอนเงินวันที่ 16 มีนาคม 2560 ) (17-03-2560) ข่าวสารงานการเงิน
41 รายละเอียดวางฎีกา พนักงานราชการ มีค.60 (17-03-2560) ข่าวสารงานการเงิน
42 รายละเอียดเบิกจ่ายตรง กุมภาพันธ์ 2560 (03-03-2560) ข่าวสารงานการเงิน
43 แยกประเภทโรงพยาบาล ตาม Service Plan กระทรวงสาธารณสุข (02-03-2560) ข่าวสารงานการเงิน
44 สำรวจเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ (02-03-2560) ข่าวสารงานการเงิน
45 รายละเอียดการโอนเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (22-02-2560) ข่าวสารงานการเงิน
46 แบบสรุปการขอเบิก ฉ.11 (22-02-2560) ข่าวสารงานการเงิน
47 รายละเอียดพนักงานราชการ กพ.60 (18-02-2560) ข่าวสารงานการเงิน
48 สรุปยอดจัดสรร ฉ.11 วางฎีกา ภายในวันที่ 17 กพ.60 (15-02-2560) ข่าวสารงานการเงิน
49 หลักฐานแนบฎีกาฉบับที่ 11 (14-02-2560) ข่าวสารงานการเงิน
50 ตัวอย่างแบบสรุป ฉ.11 (10-02-2560) ข่าวสารงานการเงิน
51 แบบฟอร์มการเบิกค่าตอบแทนฉบับที่ 11 (10-02-2560) ข่าวสารงานการเงิน
52 สำรวจการสมัครใช้ Porompt Pay (30-01-2560) ข่าวสารงานการเงิน
53 รายละเอียดการโอนเงินประจำเดือน มกราคม 2560 (25-01-2560) ข่าวสารงานการเงิน
54 รายละเอียดวางฎีกาพนักงานราชการ มค.60 (21-01-2560) ข่าวสารงานการเงิน
55 รายละเอียดการโอนเงิน เดือน ธันวาคม 59 (23-12-2559) ข่าวสารงานการเงิน
56 รายละเอียดวางฎีกา พนักงานราชการ ธค.59 (16-12-2559) ข่าวสารงานการเงิน
57 รายละเอียดการโอนเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 (24-11-2559) ข่าวสารงานการเงิน
58 รายละเอียดวางฏีกาพนักงานราชการ พย.59 (21-11-2559) ข่าวสารงานการเงิน
59 ส่งรายชื่อประชุมโครงการกบข.สัญจร (01-11-2559) ข่าวสารงานการเงิน
60 แจ้งการปิดบัญชีเกณฑ์คงค้าง จากเดิม เป็นวันที่ 4 พฤศจิกายน 59 (01-11-2559) ข่าวสารงานการเงิน
61 รายละเอียดวางฏีกาพนักงานราชการ ตค.59 (27-10-2559) ข่าวสารงานการเงิน
62 รายละเอียดการโอนเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2559 (21-10-2559) ข่าวสารงานการเงิน
63 รายละเอียดโอนเงินจ่ายตรงเดือน สค.-กย.59 (05-10-2559) ข่าวสารงานการเงิน
64 รายละเอียดโอนเงินเดือน ก.ย 59 (26-09-2559) ข่าวสารงานการเงิน
65 รายละเอียดวางฎีกา พนง.ราชการ เดือน กันยายน 59 (12-09-2559) ข่าวสารงานการเงิน
1 2 3 4 5 6 หน้าถัดไป
นาฬิกา
   
ปฏิทินกิจกรรม
   
   ดูผลโหวต  
พยากรณ์อากาศ
   
งานการเงิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  Copyright@2009 Best View 1024X768 Pixels