Untitled Document
สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
เข้าสู่ระบบ
แนะนำงานการเงิน
บุคลากรงานการเงิน
ระเบียบข้อบังคับ
พระราชกฤษฎิกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่ 8)
พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2555
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุง (ฉบับที่ 3)
แนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือ สำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข
อัตราค่าเล่าเรียนบบุตร (ใหม่)
แนวทางปฏิบ้ติด้านการเงิน
ยังไม่มีข้อมูล
รายละเอียดโอนจ่ายตรง(ร้าน
เดือน มีนาคม 57
เดือน เมษายน 57
เดือน พฤษภาคม 57
เดือน มิถุนายน 57
เดือน กรกฎาคม 57
เดือน สิงหาคม 57
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 9 คน  
  วันนี้ 61 คน  
  เดือนนี้ 1257 คน  
  ปีนี้ 19378 คน  
  ทั้งหมด 258355 คน  

รายละเอียดพนักงานราชการ เดือน กันยายน 2561 (17-09-2561) อ่าน (47)
รายละเอียดโอนเงิน เดือน สค.61 (27-08-2561) อ่าน (205)
เบิกจ่ายตรง เดือ สค.61 (24-08-2561) อ่าน (105)
สรุปรายละเอียดการโอนเงินพนักงานราชการ สค.61 (21-08-2561) อ่าน (75)
เบิกจ่ายตรง เดือน กค.61 (06-08-2561) อ่าน (96)
รายละเอียดการโอนเงิน ประจำเดือน ก.ค 61 (23-07-2561) อ่าน (270)
รายละเอียดพนักงานราช กค.61 (19-07-2561) อ่าน (77)
รายละเอียดการโอนเงิน ktb (10-07-2561) อ่าน (198)

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ วันที่  20  กันยายน  2553
(20-10-2553) อ่าน (1996)
โครงการพัฒนาศัยกภาพทีมงานและบุคลากร  ฝ่ายบริหารทั่วไป  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ วันที่ 3 - 5 มิถุนายน 2553
(12-06-2553) อ่าน (1602)
เจ้าหน้าที่การเงินเข้าร่วมประชุม เกี่ยวกับการดำเินินการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล วันที่ 7 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรงดุสิตธานี จ.นครราชสีมา
(12-06-2553) อ่าน (1317)
สสจ.ขอนแก่น ดูงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป สสจ.สุรินทร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2553
(12-06-2553) อ่าน (2121)

แบบประเมินประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5 มิติ(ใหม่)   (23-01-2561) อ่าน (328)
แบบฟอร์มแผนประมาณการรับ-จ่ายเงินบำรุงปี2560   (18-11-2559) อ่าน (384)
แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินประจำตำแหน่ง
(07-12-2554) อ่าน (1704)
แบบฟอร์ม ฌกส. ของกระทรวง
(11-06-2553) อ่าน (4834)