Untitled Document
สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
เข้าสู่ระบบ
แนะนำงานการเงิน
บุคลากรงานการเงิน
ระเบียบข้อบังคับ
พระราชกฤษฎิกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่ 8)
พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2555
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุง (ฉบับที่ 3)
แนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือ สำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข
อัตราค่าเล่าเรียนบบุตร (ใหม่)
แนวทางปฏิบ้ติด้านการเงิน
ยังไม่มีข้อมูล
รายละเอียดโอนจ่ายตรง(ร้าน
เดือน มีนาคม 57
เดือน เมษายน 57
เดือน พฤษภาคม 57
เดือน มิถุนายน 57
เดือน กรกฎาคม 57
เดือน สิงหาคม 57
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 1 คน  
  วันนี้ 64 คน  
  เดือนนี้ 729 คน  
  ปีนี้ 26797 คน  
  ทั้งหมด 265774 คน  

ข่าวประชาสัมพันธ์งานการเงิน เร่ื่องหลักเกณฑ์การควบคุมภายในปี 62 (27-11-2561) อ่าน (72)
โอนเงิน สสจ.สุรินทร์พย. ปีงบ 2561แจ้งอำเภอ (26-11-2561) อ่าน (101)
รายละเอียดพนักงานราชการ พย.61 (15-11-2561) อ่าน (64)
หน่วยงานที่ยังไม่ได้จัดส่งใบเสร็จรับเงิน ปี 2561 (13-11-2561) อ่าน (47)
แบบฟอร์มแผนรับจ่ายเงินบำรุงสำหรับ รพ.สต. ปี 2562 (26-10-2561) อ่าน (149)
แจ้งอำเภอ โอนเงิน สสจ.สุรินทร์ตค. ปีงบ 2561 (26-10-2561) อ่าน (99)
รายละเอียดวางฎีกาพนักงานราชการ เดือน ตค.61 (22-10-2561) อ่าน (66)
เบิกจ่ายตรง เดือน กันยายน 2561 (03-10-2561) อ่าน (132)
(แจ้งอำเภอ)รายละเอียดการโอนเงิน สสจ.สุรินทร์ กย. ปีงบ 2561 (24-09-2561) อ่าน (198)
รายละเอียดพนักงานราชการ เดือน กันยายน 2561 (17-09-2561) อ่าน (102)

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ วันที่  20  กันยายน  2553
(20-10-2553) อ่าน (2033)
โครงการพัฒนาศัยกภาพทีมงานและบุคลากร  ฝ่ายบริหารทั่วไป  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ วันที่ 3 - 5 มิถุนายน 2553
(12-06-2553) อ่าน (1668)
เจ้าหน้าที่การเงินเข้าร่วมประชุม เกี่ยวกับการดำเินินการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล วันที่ 7 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรงดุสิตธานี จ.นครราชสีมา
(12-06-2553) อ่าน (1341)
สสจ.ขอนแก่น ดูงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป สสจ.สุรินทร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2553
(12-06-2553) อ่าน (2149)

แบบประเมินประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5 มิติ(ใหม่)   (23-01-2561) อ่าน (352)
แบบฟอร์มแผนประมาณการรับ-จ่ายเงินบำรุงปี2560   (18-11-2559) อ่าน (421)
แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินประจำตำแหน่ง
(07-12-2554) อ่าน (1738)
แบบฟอร์ม ฌกส. ของกระทรวง
(11-06-2553) อ่าน (4937)